Go to Top

Kammarrättens domar ett stort steg framåt för elevens rättigheter

Ändå sedan 2014 har vi drivit frågan i förvaltningsrätter och kammarrätter i hela landet att bedömningen av elevens behov av extraordinära stödåtgärder ska göras utifrån en individuell prövning. Vi har också hävdat hela tiden att ersättningen, dvs tilläggsbeloppet, ska motsvara den faktiska kostnaden för vad den extraordinära stödåtgärden kostar. Därför är det nu extra glädjande att Kammarrätten i Göteborg nu gått fullt ut på vår linje!

Domarna meddelades den 8 februari 2019 och målnumren är 2688-18, 1685-18 och 4367-18. Målen gällde två elever (två av domarna gällde samma elev) som hade en funktionsnedsättning som innebar att de behövde assistenthjälp under den tid de är i skolan, för att kunna känna sig trygga och för att kunna lära sig på ett bra sätt. Kammarrätten i Göteborg skrev i domskälen bl.a. följande. “Tilläggsbeloppets individuella karaktär innebär alltså en modifiering av likabehandlingsprincipen. Kammarrätten noterar att begreppet tilläggsbelopp i skollagens mening bara förekommer i förhållande till fristående verksamheter. Lagen förutser inte att kommunerna ska tillämpa ett system med tilläggsbelopp i förhållande till verksamheten i egen regi. Som skolan påpekat är det endast i förhållande till grundbeloppet som det av lagen uttryckligen framgår att detta ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Kammarrätten anser sammantaget att det saknas stöd för en ordning där tilläggsbeloppets storlek bestäms med strikt utgångspunkt i de ekonomiska förhållandena i kommunens egen skolverksamhet eller en förutbestämd budgetram. I stället ska beloppet bestämmas på ett sådant sätt att det bedömda individuella behovet av stöd kan tillgodoses i praktiken.”

Domarna innebär alltså att man nu, en gång för alla, fastslagit att likabehandlingsprincipen inte ska gälla tilläggsbeloppet och att en kommun inte kan bestämma bidragets storlek med strikt utgångspunkt i de ekonomiska förhållandena i kommunens egen skolverksamhet eller en förutbestämd budgetram. Tilläggsbeloppet ska alltså istället bestämmas på ett sådant sätt att det bedömda individuella behovet av stöd kan tillgodoses i praktiken. Kammarrätten fastställer därmed också att det är den fristående huvudmannens faktiska kostnader som ska ligga till grund för tilläggsbeloppets storlek.

– Domarna är väldigt välskrivna och lämnar inte något utrymme för misstolkning, vilket är glädjande. Kammarrätten skrev också att kostnaden för stödåtgärderna, assistenthjälp, framstod som rimlig och fick därför tas för god. Kammarrätten dömde alltså ut ett fast belopp, som helt och hållet baserades på den faktiska kostnaden för assistenthjälpen, dvs lön, arbetsgivaravgifter och andra kostnader förknippade med anställningen.

Vi tycker att alla elever, oavsett vilka förutsättningar som man föds med, har rätt till en bra och trygg skolgång. Det är vår drivkraft. Hela skollagen bygger på ett grundfundament – den enskilde elevens rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Många av våra klienter och ni föräldrar som kämpar för att era barn ska må bra i skolan vet att verkligheten inte ser ut så. Men kammarrättens domar är ett stort steg framåt för elevens rättigheter i skolan och det är vi väldigt glada för.

Förvaltningsrätterna, bl.a. i Malmö, har dessutom redan börjat följa kammarrättsdomarna och börja döma ut tilläggsbelopp som räcker till att täcka kostnaderna för assistenthjälpen.

Vi har jobbat med tilläggsbeloppsfrågor i över 9 år. Behöver ni som fristående förskola, skola eller gymnasium rådgivning i tilläggsbeloppsfrågor är ni välkomna att höra av er till oss.

/Mattias och Jennie Elfström

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *