Go to Top

Självklart går det att skapa en skola fri från mobbning!

En fråga som vi arbetar mycket med på Juristfirman Vide är styrning och ledning av skolor. En fråga som ofta kommer upp är vilka rutiner skolan bör ha på plats för att kunna bedriva ett framgångsrikt förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkningar i skolan.

Det ska finnas tydliga rutiner, som alla i skolan ska känna till, om hur det förebyggande och åtgärdande arbetet ska gå till. En tydlig ansvarsfördelning mellan skolans personal, rektor och skolhuvudmannen är a och o. Som personal i skolan eller skolhuvudman kan man inte nöja sig förrän man uppnår ett 100-procentigt resultat, dvs att alla elever i skolan känner sig trygga. Det krävs att rektorn genom ett tydligt ledarskap lyckas engagera personalen i detta arbete. Vi vågar påstå att det arbetet ska sättas överst på huvudmannens och rektorns agenda. Trygga barn lär sig bättre. Tyvärr är det alltför många skolhuvudmän som inte tar sitt ansvar på allvar. Varför är det så? Bristande resurser kan inte vara hela sanningen.

En bild på omslaget av Claes Jenningers bok En Skola fri från mobbningClaes Jenninger har skrivit en bok om hur vi kan göra skolan fri från mobbning. Han har egna, mycket tragiska personliga erfarenheter från hur illa det kan gå när skolan inte stoppar kränkningar i tid. Hans son Måns tog sitt liv efter att ha varit utsatt för mobbning i skolan. Claes Jenninger har genom enträget arbete därefter försökt påverka lärare, rektorer, politiker och skolhuvudmän att ta sitt ansvar och se till att ta krafttag för att stoppa mobbning, trakasserier och diskriminering i skolan. Hans bok “En skola fri från mobbning” är ett viktigt inlägg i debatten om hur skolor kan jobba för att förebygga detta.  Jag tycker att alla som jobbar i skolan ska läsa boken. Alltför många barn och ungdomar blir utsatta för mobbning, trakasserier och diskriminering i skolan. En del av dem tar sitt liv. Det är ett enormt misslyckande från vuxenvärlden när vi inte lyckas stoppa kränkningarna.

Mer information om hur du som personal i skolan eller skolhuvudman kan arbeta för att motverka kränkande behandling och diskriminering i skolan hittar du i Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, på BeO:s hemsida och på Barnombudsmannens hemsida.

Jennie Elfström

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *