Helleborusskolan åter i fara – Österåkers kommun dröjer med beslut

27 oktober, 2020

För ett år sedan riskerade resursskolan Helleborusskolan i Österåker att läggas ned. Anledningen var att Förskole- och grundskolenämnden i Österåkers kommun hade dragit ner kraftigt på ersättningen i form av tilläggsbelopp till Helleborusskolan. Juristfirman Vide bistod Helleborusskolan med juridiskt stöd och efter långdragna diskussioner mellan kommunen och skolan, så ändrade sig kommunen och skolan fick de resurser som behövdes. 131 elever fick gå kvar i sin skola.

Nu riskerar samma sak att hända igen. Helleborusskolan har återigen ansökt om tilläggsbelopp i ett stort antal ärenden för sina elever. På Helleborusskolan går bara elever i omfattande behov av särskilt stöd och de är i behov av individuellt vuxenstöd under hela sin skoldag för att kunna följa undervisningen. Syftet med tilläggsbeloppen är att tillförsäkra de mest utsatta eleverna en bra skolgång.

Vi har tidigare sett att hanteringen av tilläggsbeloppen i kommunen lämnat mycket att önska. Till saken hör att Förvaltningsrätten i Stockholm den 18 september 2020 beslutade att återförvisa 14 mål om tilläggsbelopp till Österåkers kommun för förnyad prövning. Förvaltningsrätten menade att det inte framgick av besluten att Österåker gjort individuella prövningar, då alla beslut såg likadana ut och det framgick inte hur bedömningen hade gjorts.

Det har gått över fem veckor sedan förvaltningsrätten återförvisade målen, men Helleborusskolan har ännu inte fått några beslut. Skolan väntar också på beslut i ytterligare 22 ärenden. I dessa 22 ärenden så skickades ansökningarna in i april och maj för de elever som redan går på skolan och i augusti för de nya eleverna. Det finns ingen rimlig anledning till att besluten dröjer.

Österåkers kommun är inte ensamma med att inte klara av sin myndighetsutövning när det gäller tilläggsbeloppen. Konsekvensen av nämndens agerande är att hela processen med eventuella överklaganden blir försenad. Man ska kunna lita på att kommunens myndighetsutövning följer de regler som finns i skollagen och i förvaltningslagen. Beslut om tilläggsbelopp ska grundas på en individuell prövning av varje ärende vilket framgår av både skollagen och Högsta förvaltningsdomstolens dom i 1320-19. Om inte tilläggsbelopp beviljas, så ska det framgå av besluten vilka faktiska omständigheter som ligger till grund för bedömningarna. Transparenta beslutsmotiveringar är en viktig rättssäkerhetsfråga. Den enskilde ska kunna förstå beslutet så att man har möjlighet att ta tillvara sina rättigheter. Det är en grundläggande princip i den svenska rättsordningen.

/Jennie Elfström

 

 

Bloggarkiv

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.

Share This