Go to Top

LSS går före assistansersättning

FamiljLSS är en rättighetslag vilket innebär att den enskilde själv måste ansöka om insatser enligt denna lag. Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 27 juni 2013 i mål nr 110-13 slagit fast att den som inte önskar insatser med stöd av LSS ska få sina behov tillgodosedda genom socialtjänstlagen (SoL). LSS är således inte tvingande, men det är alltjämt kommunen som har det yttersta ansvaret för att kommuninvånarna får sina behov tillgodosedda.

Den som är berättigad till LSS-insatser och har ett behov av personlig assistans för sina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan få assistansersättning. Regleringen rörande assistansersättning finns i 51 kap. socialförsäkringsbalken (tidigare LASS). Ansökan och utbetalning rörande assistansersättning administreras av Försäkringskassan – alltså staten. Insatser genom LSS innefattar dock långt mycket mer än personlig assistans och syftar till att ge den insatsberättigade goda livsvillkor. Det kan röra sig om till exempel ledsagarservice, kontaktperson, korttidsvistelse eller olika former av boenden med särskild service. Insatser genom LSS administreras och bekostas av kommunerna.

Att två olika lagar konkurrerar med varandra är inte helt ovanligt, men sällan skapar det sådana problem för den enskilde som när det rör LSS och rätten till assistansersättning. Problemen uppstår för såväl den enskilde som för handläggarna själva. Handläggarna kan hamna i situationer där Försäkringskassan och socialtjänsten har olika uppfattningar rörande omfattningen av den enskildes behov. Att som ensam handläggare komma fram till det exakta antalet timmar en person behöver är svårt, varför det är lätt att luta sig mot den bedömning som den andra myndigheten har gjort. Än svårare blir det när en handläggare med integritet väljer att trots detta fatta ett beslut som skiljer sig från vad den andra myndigheten redan kommit fram till. Vem ska då bära ansvaret och täcka upp för det ”underskott” av assistans som uppstår?

Med stöd av Högsta förvaltningsdomstolens praxis kan man rangordna lagstiftningen så till vida att LSS ska täcka upp för ett stödbehov som inte täcks av assistansersättning och att SoL ska täcka upp för oönskade LSS-insatser. Gör kommunen bedömningen att hjälpbehovet ökar eller att beviljad assistansersättning inte förslår, är det kommunen som ska tillse att den enskilde får sina behov täckta genom LSS-insatser, eller ytterst genom insatser med stöd i SoL. Ovan redogjorde jag för att LSS är en rättighetslagstiftning som endast ska tillämpas om den enskilde så önskar. Vad gäller reglerna i socialförsäkringsbalken saknas mer djuplodande förarbeten och man får istället gå tillbaka till vad som gällde för LASS. Även där anges att det är frågan om en rättighetslagstiftning, varför den enskilde rimligen i samma utsträckning kan avstå från insatsen och inte bli påtvingad en oönskad assistans.

Den 12 november 2013 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom i mål nr 6920-121, där man slog fast att den LSS-berättigade hade rätt till insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet, även om hon var berättigad till assistansersättning. Behovet av korttidsvistelse ska göras mot bakgrund av behovet av personlig utveckling och frigörelse från föräldrarna samt vårdnadshavarnas behov av avlastning.

Det är inte svårt att se hur kommunerna försöker undandra sig kostnader genom att hänvisa till att den av staten beviljade assistansersättningen täcker behoven, men på detta sätt missar man intentionerna med LSS – att tillgodose goda levnadsvillkor. Det allmännas kostnad för korttidsvistelse är ofta lägre än kostnaden för assistansersättning, vilket ur ett större perspektiv är värt att beaktas. Givetvis har kommunerna en budget att förhålla sig till men att avslå en ansökan om insats enligt LSS och istället hänvisa till att behovet kan tillgodoses med personlig assistans (som bekostas av Försäkringskassan) är inte förenligt med varken lag eller gällande praxis.

På torsdag den 21 november 2013 föreläser jag efter förfrågan om detta för ett par hundra LSS-handläggare på Kulturhuset i Stockholm.

David Ryffé

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *