Allmänna villkor – privatpersoner

Om du vill bli kund hos Juristfirman Vide måste du läsa dokumentet som heter Allmänna villkor för privatpersoner. I det finns nämligen viktig information om de villkor som gäller för den tjänst du köper.

De Allmänna villkoren handlar bland annat om vad du som kund måste göra för att vi på Juristfirman Vide på bästa sätt ska kunna arbeta med det uppdrag du ger oss. I dokumentet finns också information om hur Juristfirman Vide använder den information du ger dem, hur du gör för att avbryta ett uppdrag med mera.

Om Juristfirman Vides Allmänna villkor för privatpersoner 

Det är viktigt att du som kund förstår de Allmänna villkoren eftersom de fungerar som ett kontrakt mellan dig som kund och Juristfirman Vide. Om det är något i de Allmänna villkoren du undrar över eller tycker är otydligt är du välkommen att fråga Juristfirman Vide vad villkoren innebär.

Hur ska du läsa de Allmänna villkoren?

I det här dokumentet är det du som är Kunden. Det betyder att du måste göra allt som det står att Kunden ska göra. Om du inte gör som det står kommer det bli svårare för Juristfirman Vide att lyckas med uppdraget. I de Allmänna villkoren beskrivs också saker som du kan göra om du vill eller behöver.

Det som det står att Juristfirman Vide ska göra gör juristen som arbetar för dig. Om du inte tycker att Juristfirman Vide följer dessa Allmänna villkor ska du berätta det för Juristfirman Vide.

När det står att Parterna ska eller kan göra något gäller det villkoret för både Kunden och Juristfirman Vide.

Uppdraget är det som Kunden betalar Juristfirman Vide för att göra. Ett uppdrag kan till exempel vara att överklaga ett beslut som en myndighet har tagit eller att ansöka om sjukersättning.

Allmänna villkor för privatpersoner

 1. Vad gäller för dessa Allmänna villkor?

1.1 Svensk materiell rätt gäller för dessa Allmänna villkor. Om det uppstår en tvist mellan Parterna ska den i första hand lösas av Parterna. Om det inte går kan Parterna pröva tvisten i svensk domstol.

1.2 Eventuella ändringar eller tillägg i dessa Allmänna villkor ska bekräftas skriftligt av Parterna för att vara bindande, till exempel via e-post.

2. Vilket är Uppdraget?

2.1 Parterna kommer tillsammans överens om vad Uppdraget är och hur Juristfirman Vide ska arbeta med det i början av Uppdraget. Därefter får Kunden en skriftlig uppdragsbekräftelse av Juristfirman Vide. I uppdragsbekräftelsen finns bland annat information om vad Juristfirman Vide kommer göra åt Kunden, priser och betalning.

3. Vilket ansvar har Kunden?

3.1 Kunden ska lämna korrekta uppgifter om sin situation och person. Annars kan inte Juristfirman Vide utföra Uppdraget på bästa sätt.

3.2 Kunden ska betala för Juristfirman Vides tjänster på det sätt som beskrivs i dessa Allmänna villkor

3.3 Kunden ska granska de handlingar som Juristfirman Vide skickar till Kunden, och ändra eventuella felaktigheter.

3.4 Kunden ska göra det som Parterna tycker behöver göras för att Uppdraget ska lyckas. Det innebär bland annat att Kunden måste skicka in handlingar och information enligt den tidplan som Parterna satt upp för att kunna agera i rätt tid mot till exempel myndigheter och domstolar.

3.5 Om Kunden inte vill att Juristfirman Vide ska anlita andra fackmän och rådgivare ska Kunden säga det när Parterna kommer överens om vad Uppdraget innebär.

4 Vilket ansvar har Juristfirman Vide?

4.1 Juristfirman Vide ska följa dessa Allmänna villkor.

4.2. Juristfirman Vide kan inte garantera att Uppdraget kommer att lyckas.

4.3 Juristfirman Vide får anlita andra rådgivare och fackmän om Juristfirman Vide anser att det är nödvändigt för att utföra Uppdraget. Om Juristfirman Vide vill anlita andra rådgivare eller fackmän kan de kräva att Kunden själv anlitar dessa. Då gäller det andra företagets Allmänna villkor

4.4 Andra rådgivare och fackmän arbetar oberoende av Juristfirman Vide oavsett om de anlitas av Juristfirman Vide eller av Kunden. Juristfirman Vide tar inte ansvar för valet av andra rådgivare eller fackmän eller för deras råd och tjänster.

4.5 Parterna är överens om att Juristfirman Vides rådgivning är baserad på den information som Juristfirman Vide har tillgång till vid tidpunkten för rådgivning. Om Kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter kan inte Juristfirman Vide hållas ansvarig för eventuell skada som uppstått.

4.6 Juristfirman Vides anpassar sina tjänster och sin rådgivning efter varje enskilt Uppdrag och med hänsyn till den information de får av Kunden. Kunden ska därför inte använda råd de får av Juristfirman Vide i andra ärenden än det som ligger till grund för Uppdraget, vare sig det är ett ärende Kunden själv eller någon annan har. Om Kunden gör det kan Juristfirman Vide inte hållas ansvariga för skada om sådan uppstår.

4.7 Så länge inte uppsåt eller grov vårdslöshet ligger bakom skada som uppstår på grund av Juristfirman Vides arbete är Juristfirman Vides skadeansvar begränsat till den beräknade kostnaden för Uppdraget.

5 Hur hanterar Juristfirman Vide personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter?

5.1 När Kunden godkänner dessa Allmänna villkor godkänner Kunden också att Juristfirman Vide behandlar namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och postadress i sitt ärendehandläggningssystem

5.2 Juristfirman Vide lämnar inte ut Kundens personuppgifter till tredje part utan att Kundens godkänt det, varken under eller efter Uppdragets utförande. Detta gäller inte om informationen Juristfirman Vide fått av Kunden går att få tag i på andra sätt eller är allmänt känd.

5.3 Villkoret ovan (punkt 5.2) gäller inte om Juristfirman Vide enligt lag är skyldig att lämna ut uppgifter.

6 Hur ska Kunden betala och vad händer om hen inte gör det?

6.1 Juristfirman Vide kan ta betalt antingen per timma eller för en viss tjänst (fast pris). Information om vilket som gäller för varje Uppdrag finns i uppdragsbekräftelsen (punkt 2.1). I uppdragsbekräftelsen finns också information om vilket bankgironummer som Kunden ska betala till.

6.2 Om Kunden ber om det och det är möjligt kan Juristfirman Vide inför ett Uppdrag beräkna ungefär hur mycket deras tjänster kommer att kosta. Om det under Uppdragets utförande verkar som att kostnaden kommer bli högre än beräknat ska Juristfirman Vide rapportera det till Kunden.

6.3 Alla priser är inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Juristfirman Vide kan begära att Kunden betalar delar av arvodet och kostnader i förskott. Det som Kunden betalar i förskott räknas bort från slutfakturan. Det totala beloppet kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Om det är högre ska Kunden betala mer och om det är lägre får Kunden tillbaka sina pengar.

6.4 Kunden ska betala mot faktura. Juristfirman Vide skickar fakturor en gång per månad i efterhand. Kunden ska betala inom 14 dagar. Om Kunden inte gör det kommer hen få en ny faktura med totalbeloppet och en förseningsavgift (dröjsmålsränta) enligt räntelagen (1975:635) samt 200 kronor i påminnelseavgift.

6.5 Kunden ska betala ersättning till Juristfirman Vide för de kostnader de haft i samband med Uppdraget. Sådana kostnader kan till exempel vara ansökningsavgifter, kostnader för andra rådgivare, fackmän, inhyrd personal, kopiering och telefon eller bud- och resekostnader.

7 Kan Kunden avbryta Uppdraget?

7.1 Kunden kan när som helst avbryta Uppdraget. Då ska Kunden betala för det arbete Juristfirman Vide redan utfört och för de kostnader de haft i samband med Uppdraget.

8 Kan Juristfirman Vide avbryta Uppdraget?

8.1 Juristfirman Vide får avbryta Uppdraget om Kunden inte betalat fakturor eller förskott i tid eller på det sätt som Parterna kommit överens om i uppdragsbekräftelsen eller inte följer dessa Allmänna villkor i något hänseende. Juristfirman Vide får också avbryta uppdraget om det saknas förutsättningar att utföra arbetet för Kunden på ett bra sätt. Juristfirman Vide har också rätt att avbryta uppdraget på grund av sjukdom. Juristfirman Vide har rätt att innehålla sin prestation om Kunden inte betalat fakturor i tid.

9. Vad gäller om något oväntat händer?

9.1 Ett ursäktligt avtalsbrott (force majeure) innebär att Parterna frias från skadeståndsskyldighet och att tidplanen ändras om något som Parten, eller en underleverantör till hen, inte själv kan styra över händer. Exempel på sådana händelser är blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsingripanden, krig, terroristattacker, arbetskonflikter, blockader, större olyckor och valutarestriktioner.

9.2 Sjukdom eller liknande omständighet från Juristfirman Vides sida är också sådant ursäktligt avtalsbrott som avses i 9.1.

10. Vad ska Kunden göra om hen inte är nöjd med Juristfirman Vides tjänster?

10.1 Om Kunden är missnöjd med Juristfirman Vides tjänster ska Kunden i första hand och så snabbt som möjligt berätta det för sin kontaktperson på Juristfirman Vide. Då kan Parterna ofta lösa problemen tillsammans.

10.2 Om Kunden kräver ekonomisk ersättning för eventuell skada som uppstått på grund av något Juristfirman Vide gjort måste Kunden skicka in sitt krav inom 6 månader efter
– datumet för den sista fakturan för det Uppdrag skadan kan härröras till
– det att Kunden upptäckte, eller efter rimliga efterforskningar hade kunnat upptäcka, de omständigheter som ligger till grund för kravet.