Allmänna villkor – företagskunder

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för samtliga tjänster Juristfirman Vide AB, org. nr. 556813-5106 (”Juristfirman Vide”), tillhandahåller sina kunder som inte är privatpersoner (”Kunden”). När Juristfirman Vide anlitas anses Kunden ha accepterat dessa Allmänna Villkor. Juristfirman Vide och Kunden är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt ”Parterna”.

 

1 Uppdraget

1.1 Omfattningen av uppdraget (”Uppdraget”) ska skriftligen överenskommas mellan Parterna i början av Uppdraget, t.ex. via e-post. På Kundens begäran ska Juristfirman Vide tillhandahålla en skriftlig uppdragsbekräftelse.

1.2 Om en uppdragsbekräftelse har tillställts Kunden i samband med ett specifikt Uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa Allmänna Villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

2 Juristfirman Vides åtaganden

2.1 Juristfirman Vide ska svara för att Uppdraget genomförs i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor och med iakttagande av god sedvänja i branschen.

2.2 Juristfirman Vide ska ha rätt att, såvida inte annat särskilt överenskommits mellan Parterna, vidta de åtgärder som Juristfirman Vide anser nödvändiga eller önskvärda för att utföra Uppdraget. Exempelvis ska Juristfirman Vide ha rätt att för Kundens räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även på annat sätt ådra Kunden skäliga kostnader. Om Juristfirman Vide anlitar andra rådgivare och fackmän kan Juristfirman Vide begära att Kunden kontrakterar dem direkt och därigenom påtar sig ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

3 Kundens åtaganden

3.1 Kunden ska svara för att betala ersättning till Juristfirman Vide i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

3.2 Kunden ska lämna korrekta uppgifter för att Juristfirman Vide ska kunna utföra Uppdraget, inklusive men inte begränsat till relevanta uppgifter och fakta om Kundens verksamhet och eventuella expansionsplaner av betydelse för Uppdraget.

3.3 Kunden ska granska mottagna handlingar och meddela sådana beslut som Juristfirman Vide rimligen begär samt i övrigt genomföra överenskomna åtgärder så att Juristfirman Vide har möjlighet att följa överenskomna tidsplaner och i övrigt agera i rätt tid gentemot t.ex. myndigheter.

4 Priser och betalningsvillkor

4.1 För Uppdragets utförande ska Kunden betala ersättning i enlighet med vad som överenskommits mellan Parterna i början av Uppdraget alternativt i enlighet med Juristfirman Vides vid var tid gällande prislista och arvodesnivåer.

4.2 Samtliga priser är angivna i SEK exklusive moms. Om priset är angivet i SEK inklusive moms anges detta särskilt.

4.3 Juristfirman Vide kan komma att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

4.4 Kunden ska utge ersättning till Juristfirman Vide mot faktura. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott. Betalning ska erläggas senast 14 dagar efter fakturans utställningsdatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen samt påminnelseavgift med 200 kr för varje ny påminnelse.

4.5 Juristfirman Vide ska ha rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med Uppdraget. Det kan exempelvis gälla ansökningsavgifter, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, kopiering, fax och telefon samt utlägg för resa och tidsspillan.

4.6 Om det är möjligt kan Juristfirman Vide inför ett Uppdrag på Kundens begäran göra en uppskattning av vad arvodet kan komma att uppgå till och även löpande hålla Kunden underrättad om det upparbetade arvodet så länge Uppdraget fortgår. Parterna är överens om att en uppskattning är baserad på den information som Juristfirman Vide har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är inte någon offert om fast pris.

4.7. Juristfirman Vide har rätt att innehålla prestation om inte faktura eller begärt förskott betalas i tid. Juristfirman Vide förbehåller sig rätten att frånträda Uppdraget om inte faktura eller begärt förskott betalas i tid.

5 Avbeställning

Kunden kan när som helst avbeställa delar av Uppdraget som inte har utförts. Vid sådan avbeställning ska Juristfirman Vide ha rätt till ersättning för utfört arbete och nedlagda ersättningsgilla kostnader.

6 Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Juristfirman Vide genererar i ett Uppdrag tillhör Juristfirman Vide men Kunden har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får dokument, kvalitetsledningssystem, rutiner eller annat arbetsresultat som genererats av Juristfirman Vide inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

7 Ansvar

7.1 Juristfirman Vide ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som uppstår på grund av Juristfirman Vide försumlighet vid utförandet av sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor.

7.2 Juristfirman Vides tjänster anpassas efter förhållandena i det enskilda Uppdraget, de uppgifter och fakta som presenteras av Kunden samt erhållna instruktioner. Kunden kan därför inte förlita sig på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än det för vilket det lämnades. Parterna är överens om att Juristfirman Vides rådgivning är baserad på den information som Juristfirman Vide har tillgång till vid tidpunkten för rådgivningen och att Juristfirman Vide inte ansvarar för skada till följd av att Kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller instruktioner.

7.3 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av Juristfirman Vide (oavsett om de anlitats direkt av Juristfirman Vide eller om de kontrakterats av Kunden). Juristfirman Vide ska inte ansvara för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller Kunden. Detta gäller oavsett om de rapporterar direkt till Juristfirman Vide eller till Kunden.

7.4 För Juristfirman Vide tjänster utfästs inga garantier, t.ex. att ett kvalitetsledningssystem kommer att godkännas av tillämplig tillsynsmyndighet eller att Kunden kommer att få framgång med ett överklagande.

7.5 Juristfirman Vide ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Kunden använt arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs eller för skada som drabbar tredje man genom att Kunden använder Juristfirman Vides arbetsresultat eller råd.

7.6 Parts skadeståndsansvar ska, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, vara begränsat till beräknad ersättning för aktuellt Uppdrag.

7.7 Part ansvarar inte, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, i något fall för utebliven vinst, produktion, goodwill eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra Partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller för förlust av information.

8 Reklamation

8.1 Om Kunden av något skäl är missnöjd med Juristfirman Vides tjänster och vill framställa klagomål, ska detta ske så snart Kunden fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet.

8.2 Krav får inte framställas senare än 6 månader efter det senare av (i) dagen för Juristfirman Vides sista faktura avseende det Uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för Kunden om rimliga efterforskningar genomförts.

9 Sekretess

9.1 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter. Är Part skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter ska innan sådant utlämnande sker, den andra Parten informeras därom.

9.2 Vardera Parten förbinder sig att inte utan den andra Partens godkännande till tredje man under Uppdragets utförande samt under en tid av 10 år därefter utlämna sådana uppgifter om den andra Partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas information som Part har angivit vara konfidentiell.

10 Personuppgiftslagen

10.1 Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor, har Kunden gett sitt samtycke till att Juristfirman Vide behandlar namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress i sitt ärendehandläggningssystem.

11 Force Majeure

Om Part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsingripanden, krig, terroristattacker, krigshandlingar, arbetskonflikt, blockader, större olyckor, valutarestriktioner samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.

12 Ändringar och tillägg

12.1 Eventuella ändringar och/eller tillägg till dessa Allmänna Villkor ska, för att vara bindande, avfattas skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parter.

12.2 Dessa Allmänna Villkor kan från tid till annan komma att ändras av Juristfirman Vide. Den gällande versionen finns alltid publicerad på Juristfirman Vides webbplats www.juristfirmanvide.se. Förändringar gäller endast i förhållande till Uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på webbplatsen.

13 Villkors ogiltighet

Skulle något villkor i dessa Allmänna Villkor eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att dessa Allmänna Villkor i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation dessa Allmänna Villkor, skälig jämkning ske.

14 Tillämplig lag och tvistelösning

14.1 Svensk materiell rätt ska gälla för dessa Allmänna Villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska i första hand lösas av parterna och slutligt av Göteborgs tingsrätt.