Integritetspolicy enligt dataskydds­förordningen

Integritetspolicy, Juristfirman Vides behandling av personuppgifter

1.1       Juristfirman Vide är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

1.2       Vi kan även komma att komplettera personuppgifterna genom att inhämta information från såväl privata som offentliga register. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

1.3       Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatoriska jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisning- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på följande grundval:

a) Artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

b) Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (t.ex. bokföringsskyldighet).

c) Artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

d) Om ingen av dessa grunder är tillämpliga kan behandling ske genom samtycke enligt artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen.

1.3       Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

2. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(a) det särskilt överenskommits mellan oss och dig,

(b) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(c) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(d) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

3. Personuppgifterna sparas under en tid om två (2) år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallats av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra juristfirmans verksamhet sparas under en tid om sju år efter den senaste kontakten.

4. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar).

5. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se) Du kan också vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar.

6. Kontakta oss på kontakt snabel-a juristfirmanvide.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

7. Personuppgiftsansvarig är: Juristfirman Vide AB, Lugna vägen 12, 443 40 Gråbo, Tel 031-15 99 43, www.juristfirmanvide.se,