Kammarrätten beviljar skola tilläggsbelopp för enskild undervisning

15 oktober, 2014

Tilläggsbelopp för enskild undervisningTilläggsbelopp beviljas för elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kammarrätten i Stockholm har i ett dom den 25 september 2014, mål nr 7068-13, beviljat en skola i Stockholms kommun tilläggsbelopp för en elev med uppförandestörning och tvångssyndrom. Skolan hade åberopat en neuropsykiatrisk utredning, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. Eleven hade omfattande beteendeproblematik, tvångsmässighet, exekutiva svårigheter samt svårigheter med socialt samspel. Eleven hade aggressivt beteende och hade svårt att förhålla sig till regler. Eleven hade varit hemma en period på grund av skaderisken för andra och eleven själv. Svårigheterna var som störst vid vanlig helklassundervisning men när eleven var ensam med sin elevassistent fungerade eleven bra. Enligt den pedagogiska bedömningen var det nästintill omöjligt för eleven att gå i en vanlig klass. Kommunen hade heller inte ifrågasatt denna bedömning. Kammarrätten menade därför att det var visat att skolan skulle få tilläggsbelopp motsvarande behovsgrupp 4 i kommunens interna riktlinjer med justering utifrån den enskilda elevens unika situation och behov. Jag tycker att man kan läsa mellan raderna i domen att domstolen tycker att kommunens system inte är helt lyckad. Det är fortfarande en individuell bedömning som ska göras.

Kammarrätten ger samtidigt kommunen rätt att bestämma storleken på tilläggsbeloppet. Genom att flytta upp eleven från behovsgrupp 2 till behovsgrupp 4 har kammarrätten tagit ställning till att skolan ska ha ett större tilläggsbelopp, men samtidigt säger man att storleken på tilläggsbeloppet är upp till kommunen att bestämma. Liknande resonemang har vi sett i andra domar från kammarrätten den senaste tiden. Jag tycker att kammarrättens resonemang haltar på den här punkten. Det kanske inte är så konstigt, behovet av ny reglering på området är stort.

Helt individuellt anpassad undervisning klassas som extraordinär stödåtgärd

Kammarrättens dom visar på att tilläggsbelopp kan utgå för stödåtgärder kopplade till undervisningen och att det är stödåtgärdernas karaktär som avgör om de ska räknas som extraordinära stödåtgärder eller inte. Att få helt individuellt anpassad undervisning är en extraordinär stödåtgärd.

Domen visar också på hur viktigt det är för skolan att dokumentera den enskilde elevens svårigheter, t.ex genom medicinsk utredning, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram. Det är också värt att påpeka att bevisningen som skolan åberopar också hålla en viss kvalitet. Mer om detta i kommande blogginlägg.

Jennie Elfström

 

 

 

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.