Nytt förslag om kommuners resursfördelning till skolor

24 oktober, 2013

Igår publicerade regeringen en promemoria med ett nytt lagförslag om kommunernas resursfördelning till skolor. Bl.a. föreslås att det ska förtydligas att kommunerna ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet utifrån barnens och elevernas individuella förutsättningar och behov och att det är rektor och förskolechef som har ansvar för att se till att så sker.

Likabehandlingsprincipen gäller bara grundbeloppet

Det finns en föreställning ute i kommunerna att likabehandlingsprincipen gäller både grundbelopp och tilläggsbelopp. Likabehandlingsprincipen gäller endast grundbeloppet – vilket också regeringen nu tydliggör i sin promemoria. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten. Det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att resurserna ska viktas och fördelas utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov.

Diagnos är inget krav

Ett stort problem med tillämpningen idag är att kommunerna alltför ofta gör schablonmässiga prövningar med knapphändiga beslutsmotiveringar. Ibland kräver kommunen att eleven har fått en diagnos för att tilläggsbelopp ska utgå. Detta gäller särskilt elever där man misstänker en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning men där eleven av olika skäl ännu inte blivit utredda eller fått en diagnos. Det finns inget sådant krav idag och det är bra att regeringen nu sätter ned foten. Resursfördelningen ska generellt utgå från barns och elevers olika förutsättningar och behov och får inte vara beroende av att eleven har fått någon form av diagnos.

I förslaget pekar regeringen särskilt på att det är viktigt att prövningen görs på ett transparent och förutsägbart sätt. Detta utgör en garanti för att fördelningen inte sker godtyckligt. Det skickar en tydlig signal till kommunerna att prövningen ska ske i enlighet med god förvaltningssed och på individuella grunder.

Det ska också finnas en tydlig ansvarskedja: kommunerna har ansvar för att tilldelningen av resurser sker på individuella grunder, rektorer och förskolechefer har ansvar för att resurserna fördelas rätt efter pedagogernas värdering av elevernas individuella behov och förutsättningar.

Regeringen menar också att Skolinspektionen redan idag har tillsynsansvar över kommunernas resursfördelning. Mer om detta i kommande blogginlägg.

Brister rättas till? 

Det aktuella förslaget är bara en del av en större översyn av skollagen. Vi ser att det kan bli svårt att sy ihop ett vettigt lagförslag. Jag hade velat att regeringen redan nu tagit ett mer samlat grepp om hela frågan. T.ex så borde man titta närmare på den bristande likvärdigheten i kommunerna med olika resursfördelningssystem och vilka konsekvenser det får. Jag har tidigare bloggat om bristerna i Stockholms Stads system för fördelning av resurser.

Förslaget om resursfördelning skickas nu ut på remiss. Regeringens avsikt är att besluta om en proposition om ändringar i skollagen i mars 2014 och att förändringen träder i kraft den 1 juli 2014.

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.