Snårigt regelverk om skolskjuts

8 september, 2020

Reglerna om skolskjuts ser lite olika ut beroende i vilken skolform eleven går i och om eleven går i en kommunal eller fristående skola som ligger i hemkommunen eller i en annan kommun. I det här inlägget gör jag ett försök till att sammanfatta hur reglerna ser ut.

Snårigt regelverk

Alla elever som kommunen har placerat i hemkommunens kommunala förskoleklass, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor har rätt till kostnadsfri skolskjuts om behov finns.

Elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den som kommunen skulle ha placerat dem i, i en skola i annan kommun än deras hemkommun eller i en fristående skola har endast rätt till skolskjuts om det kan ges utan att organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Om en elev har växelvis boende hos två vårdnadshavare i samma kommun kan eleven få skolskjuts från båda adresserna, under förutsättning att behov finns. Om den ena bostaden ligger i en annan kommun än elevens hemkommun gäller rätten till skolskjuts endast i förhållande till bostaden i hemkommunen.

Krav på individuell bedömning i varje enskilt fall

Vid bedömningen ska kommunen ta hänsyn till elevens ålder, färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Det ska göras en individuell prövning av förhållandena för den elev som ansöker om skolskjuts.

Många kommuner har antagit riktlinjer för skolskjuts i kommunala regler. Ofta finns det ett krav på ett visst minsta avstånd. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte kan gå strikt på färdvägens längd, kommunen måste göra en individuell bedömning.

När det gäller funktionsnedsättning är det en omständighet som måste beaktas i kommunens bedömning av elevens behov av skolskjuts. Det behövs dock ett läkarintyg för att kunna styrka att eleven har behov av skolskjuts. I princip ska det vara fråga om en varaktig funktionsnedsättning, har eleven fått en funktionsnedsättning efter en olycka kan det vara fråga om ”annan särskild omständighet”.

Nu i höst har jag stött på fall med elever som 2019 haft skolskjuts men nu i år så har kommunen inte beviljat fortsatt skolskjuts. Jag kan tycka att det är lite märkligt att kommunen gör två olika bedömningar utifrån samma underlag. Mitt råd är att överklaga och se till att läkarintyget är uppdaterat och tydligt.

Regelverket är snårigt och personligen kan jag tycka att det är för restriktivt eftersom det riskerar att begränsa det fria skolvalet. Elever som har skilda vårdnadshavare som bor i olika kommuner har inte heller samma möjlighet till skolskjuts. Det finns absolut ett behov att se över skollagens bestämmelser.

/Jennie Elfström

Vi är inte bara jurister!

Genom vår kunskap och erfarenhet av skoljuridik, ekonomi, kvalitetsfrågor samt styrning och ledning av fristående skolor och förskolor kan vi bidra till att barn och elever får en bättre utbildning i en tryggare miljö.